Đảng ủy xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
1.Bí thư: Lê Xuân Bình
Điện thoại: 0914006568
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư: Hà Văn Hiếu
Điện thoại: 0886170873
Thư điện tử:
1.Văn phòng đảng ủy
1.Cán bộ : Hà Trung Dũng
Điện thoại: 0919649363
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
1.Bí thư: Lê Xuân Bình
Điện thoại: 0914006568
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư: Hà Văn Hiếu
Điện thoại: 0886170873
Thư điện tử:
1.Văn phòng đảng ủy
1.Cán bộ : Hà Trung Dũng
Điện thoại: 0919649363
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử: