THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch: Hà Văn Hiếu
Điện thoại: 0886170873
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch: Lưu Văn Chiến
Điện thoại: 0852047686
Thư điện tử:
3. UV Thường trực:
Điện thoại:
Thư điện tử:
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch: Hà Văn Hiếu
Điện thoại: 0886170873
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch: Lưu Văn Chiến
Điện thoại: 0852047686
Thư điện tử:
3. UV Thường trực:
Điện thoại:
Thư điện tử: