UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Tư pháp
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Tài Chính – Kế Hoạch
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Văn Hóa
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Chính sách
1.Cán bộ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Địa chính
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Tư pháp
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Tài Chính – Kế Hoạch
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Văn Hóa
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Chính sách
1.Cán bộ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Địa chính
1.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử: