UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch: Lê Bá Tiến
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch: Hà Quang Vịnh
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó Chủ tịch: Hà Thị Hòa
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn Phòng

1.Công chức : Trịnh Xuân Quang

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Tư pháp – Hộ tịch

1.Công chức : Hà Minh Lâm

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Tài chính

1.Công chức : Trịnh Ngọc Hùng

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Địa chính XDMT

1.Công chức : Lê Hồng Đỉnh

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Công chức : Lê Thị Linh

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Văn hóa xã hội

1.Công chức : Hà Văn Sang

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Công chức : Lê Doãn Trình

Điện thoại:

Thư điện tử:

3.Công chức : Hà Thị Lài

Điện thoại:

Thư điện tử:

6. Quân sự

1.Công chức CHT: Hà Minh Văn

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Chỉ huy phó : Hà Văn Tươi

Điện thoại:

Thư điện tử:LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch: Lê Bá Tiến
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch: Hà Quang Vịnh
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó Chủ tịch: Hà Thị Hòa
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn Phòng

1.Công chức : Trịnh Xuân Quang

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Tư pháp – Hộ tịch

1.Công chức : Hà Minh Lâm

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Tài chính

1.Công chức : Trịnh Ngọc Hùng

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Địa chính XDMT

1.Công chức : Lê Hồng Đỉnh

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Công chức : Lê Thị Linh

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Văn hóa xã hội

1.Công chức : Hà Văn Sang

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Công chức : Lê Doãn Trình

Điện thoại:

Thư điện tử:

3.Công chức : Hà Thị Lài

Điện thoại:

Thư điện tử:

6. Quân sự

1.Công chức CHT: Hà Minh Văn

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Chỉ huy phó : Hà Văn Tươi

Điện thoại:

Thư điện tử: