Thông báo

Đăng lúc: 18/05/2022 08:37:55 (GMT+7)

ngày 16/5/2022. Ủy ban nhân dân xã Xuân Cao ban hành Thông báo số: 30 Về việc niêm yết công khai diện tích, đơn giá, số tiền chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2021