hội thảo lần thứ 2 lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao

Ngày 11/01/2021 00:00:00

ngày 20 tháng 10 năm 2021 Đảng ủy xã Xuân Cao tổ chức hội thảo lần thứ 2 lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao (1954 - 2020). Nội dung thảo luận đánh giá các thông tin, dữ liệu về lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao

Tham dự hội thảo có Đồng chí Cao Xuân Thưởng: Nhà nghiên cứu sử học, Hội Khoa học lịch sử Thanh hóa; đồng chí Hoàng Hằng: Hội Khoa học lịch sử Thanh hóa; đồng chí Vũ Nhuận: Hôị Khoa học lịch sử Thanh hóa; đồng chí: Trần Quốc Tuấn- Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Vi Thị Hương - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, ban biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã, các đồng chí nguyên là lãnh xã qua các thời kỳ, nhân chứng lịch sử tham gia hoạt động tại xã Xuân Cao.
c45610a68a744b345d3e2afc2da3d171.jpg
Bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao giai đoạn 1954-2020 gồm có 6 chương: Chương I: Xuân Cao vùng đất, con người và truyền thống làng xã. Chương II: Nhân dân Xuân Cao trong thời kỳ đấu tranh dành độc lập dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp (1930-1945). Chương III: Chi Bộ , Đảng bộ xã Xuân Cao lãnh đạo nhân dân địa phương xây dựng xã hội chủ nghĩa và góp phần giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước(1945-1975). Chương IV: Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Cao cùng cả nước tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-1985). Chương V: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng (1986-2000). Chương VI: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ là nhân chứng lịch sử của xã Xuân Cao đã bổ sung thêm một số ý kiến mang tính lịch sử của Đảng bộ và quân, dân Xuân Cao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn xã trong giai đoạn 1954-2020, làm cở sở giúp Ban biên soạn lịch sử của xã tập hợp đầy đủ những tư liệu, góp phần hoàn thành cuốn lịch sử của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Xã giai đoạn 1954-2020.
c5b93eb0763d8f80dbd27deaf06621c7.jpg
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bí thư Đảng ủy chân thành cám ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các vị lão thành cách mạng, các đồng chí bí thư, chủ tịch qua các thời kỳ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ban biên soạn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ xã theo đúng quy trình.
người soạn: Hà Thị Lài
Công chức VH-XH

hội thảo lần thứ 2 lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao

Đăng lúc: 11/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

ngày 20 tháng 10 năm 2021 Đảng ủy xã Xuân Cao tổ chức hội thảo lần thứ 2 lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao (1954 - 2020). Nội dung thảo luận đánh giá các thông tin, dữ liệu về lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao

Tham dự hội thảo có Đồng chí Cao Xuân Thưởng: Nhà nghiên cứu sử học, Hội Khoa học lịch sử Thanh hóa; đồng chí Hoàng Hằng: Hội Khoa học lịch sử Thanh hóa; đồng chí Vũ Nhuận: Hôị Khoa học lịch sử Thanh hóa; đồng chí: Trần Quốc Tuấn- Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Vi Thị Hương - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, ban biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã, các đồng chí nguyên là lãnh xã qua các thời kỳ, nhân chứng lịch sử tham gia hoạt động tại xã Xuân Cao.
c45610a68a744b345d3e2afc2da3d171.jpg
Bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Cao giai đoạn 1954-2020 gồm có 6 chương: Chương I: Xuân Cao vùng đất, con người và truyền thống làng xã. Chương II: Nhân dân Xuân Cao trong thời kỳ đấu tranh dành độc lập dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp (1930-1945). Chương III: Chi Bộ , Đảng bộ xã Xuân Cao lãnh đạo nhân dân địa phương xây dựng xã hội chủ nghĩa và góp phần giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước(1945-1975). Chương IV: Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Cao cùng cả nước tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-1985). Chương V: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng (1986-2000). Chương VI: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ là nhân chứng lịch sử của xã Xuân Cao đã bổ sung thêm một số ý kiến mang tính lịch sử của Đảng bộ và quân, dân Xuân Cao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn xã trong giai đoạn 1954-2020, làm cở sở giúp Ban biên soạn lịch sử của xã tập hợp đầy đủ những tư liệu, góp phần hoàn thành cuốn lịch sử của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Xã giai đoạn 1954-2020.
c5b93eb0763d8f80dbd27deaf06621c7.jpg
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bí thư Đảng ủy chân thành cám ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các vị lão thành cách mạng, các đồng chí bí thư, chủ tịch qua các thời kỳ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ban biên soạn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ xã theo đúng quy trình.
người soạn: Hà Thị Lài
Công chức VH-XH
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)